23/10/13

TO ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΤΣΙΟΥΚΡΙΝΕ ΠΑ


Το Μονομελές πρωτοδικείο Αθήνας με βάση προσφυγή για αναγραφή ειδοποίησης διακοπής ρεύματος, λόγω μη πληρωμής του χαρατσιού έκρινε παράνομη και απαγόρευσε τη πραγματοποίηση της απειλής της ΔΕΗ.  
Δείτε παρακάτω ολόγκλητη την απόφαση
 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ασφ.Μέτρα)
ΑΡΙΘΜΟΣ 891/2013
Δικαστής : Α. Σπηλιωτοπούλου,Πρόεδρος Πρωτοδικών
Δικηγόροι : Ν. Λιαροπούλου, Ε.Καρβούνης, Α. Δή­μου
Με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ ορίζεται ότι όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπι­κότητα του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Με τη διάταξη αυτή η προστασία του δικαίου ε­κτείνεται και στους συντελεστές εκείνους που α­ποτελούν την ατομικότητα του προσώπου, είτε αυτοί αναφέρονται στη φυσική του υπόσταση (ζωή, σωματική ακεραιότητα, υγεία, ποιότητα ζωής), είτε στην πνευματική, ηθική ή κοινωνική του ατομικότητα. Στην έννοια της προσωπικότητας περιέχονται όλες εκείνες οι αστάθμητες αξίες που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου και προστα­τεύονται όλα τα αγαθά που τη συγκροτούν ... Το δικαίωμα επί της προσωπικότητας προσδιορίζεται εννοιολογικά και με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 2 και 5 και 24 παρ. 1 του ισχύοντος Συ­ντάγματος.Η αξίωση που απορρέει από την προ­σβολή του πιο πάνω δικαιώματος συνίσταται,εκτός των άλλων, στην άρση της τελευταίας και την παράλειψη της στο μέλλον,εφόσον υπάρχει βάσιμη απειλή επικείμενης προσβολής (προληπτική αξίωση για παράλειψη). Για την άσκηση των παραπάνω αξιώσεων νομιμοποιείται ο χρή­στης του συγκεκριμένου πράγματος ή το πρόσωπο (ως προς τα σωματικά ή ψυχικά αγαθά) που υπέ­στη την προσβολή (ΕφΘ 481/2010 Νόμος). Ως προσβολή της προσωπικότητας θεωρείται κάθε διατάραξη από πράξεις τρίτων των επιμέρους εκ­φάνσεων αυτής,παράνομη δε είναι η προσβολή της προσωπικότητας, όταν η πράξη του τρίτου απαγορεύεται από διάταξη νόμου ή γίνεται χωρίς δικαίωμα ή επιχειρείται κατ ενάσκηση δικαιώμα­τος, το οποίο είτε είναι μικρότερης σπουδαιότητας από πλευράς έννομης τάξης, είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την ά­σκηση του (βλ. ΑΠ 1573/2005 ΕλλΔνη 2006. 840), ενώ δεν απαιτείται υπαιτιότητα του προσβάλλο­ντος, με εξαίρεση την αξίωση αποζημίωσης, η ο­ποία παρέχεται κατά τις διατάξεις περί αδικοπρα­ξιών. Εξάλλου, στην περίπτωση συνδρομής επεί­γουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου, ευ­νόητο είναι ότι μπορεί να παρασχεθεί και προσω­ρινή προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας, στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης κα­τάστασης (άρθρο 731 Κ.Πολ.Δ.) με τη λήψη των α­ναγκαίων και κατάλληλων προς τούτο ασφαλι­στικών μέτρων ... Το Δικαστήριο στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης έχει εξου­σία να διατάξει την προσωρινή παράλειψη πρά­ξεων που προσβάλλουν απόλυτα δικαιώματα, ό­πως αυτό της προσωπικότητας, χωρίς να θίγεται η διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., που απαγο­ρεύει την ικανοποίηση του δικαιώματος. Η αξίω­ση προς παράλειψη μελλοντικών προσβολών του κρισίμου απόλυτου δικαιώματος έχει από τη φύση της τόση διάρκεια όση είναι η διάρκεια της ισχύος του δικαιώματος από το οποίο απορρέει. Συνε­πώς, η αξίωση αυτή είναι μια διαρκής έννομη σχέση η οποία, όταν υπάρχει ανάγκη, μπορεί να τεθεί προσωρινά σε λειτουργία, χωρίς να κινδυ­νεύει να ματαιωθεί ο σκοπός της κύριας δίκης, α­φού η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου ισχύει στο διηνεκές (ΜΠρΘ 16790/ 2009, ΜΠρΑθ 2925/ 2008 Νόμος, Γαζή, Γενικές Αρχές...).
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 53 του ν.4021/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4024/2011, το άρθρο 2της από 16.12.2011 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 262/18.122011), το ν. 4047/2012, το ν. 4051/2012,το ν. 4075/2012 και την από 3.4.2012 Π.Υ.Σ. «1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος,επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιου­σίας, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 ... 2. Για τον υπολογισμό του τέλους της παρ. 1 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομη­μένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφο­νται στο λογαριασμό της ΔΕΗ ... 3. Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογί­στηκε από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμη­θευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην παλαιό­τητα του ακινήτου ... 4. Το τέλος βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο του α­κινήτου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και σε περί­πτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα... 8. Η βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται με την εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στις μηχανογραφι­κές καταστάσεις της ΔΕΗ ... και ο κατάλογος αυ­τός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων ΔΟΥ ... 9. Το ειδικό τέλος του πα­ρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ... 10. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτι­κούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδο­νται στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι τις δέκα του ε­πόμενου μήνα από τον μήνα στον οποίο εισπρά­χθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί ... 11. Αν δεν κα­ταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει, ύστερα από εντολή του Υπουρ­γείου Οικονομικών, σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το ο­φειλόμενο τέλος ...12. Υπόχρεος για την καταβο­λή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο ο­ποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με τον λογαρια­σμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχε­ται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα ...». Όμως, η προβλεπόμε­νη στην παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 δυ­νατότητα διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτή, ο οποίος δεν καταβάλλει, κατά τον οριζόμενο στο άρθρο αυτό τρόπο, το οφειλόμενο από αυτόν ειδικό τέλος, αν και κατά τα λοιπά προσφέρεται στην καταβολή του αντιτί­μου του οικείου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αποτελεί συνταγματικώς ανε­πίτρεπτη παρέμβαση στη συμβατική σχέση μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και προσβολή του δικαιώματος του πρώτου για ελεύθερη απόλαυση των απορρεό­ντων από τη σχετική σύμβαση προμηθείας δικαιωμάτων του. Πράγματι, εκ του ότι θεμιτώς ανάγε­ται σε νόμιμο τίτλο βεβαιώσεως για το Δημόσιο η εγγραφή του καταναλωτή στις μηχανογραφημέ­νες καταστάσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ε­νεργείας και προβλέπεται η είσπραξη του ειδικού τέλους ενιαίως με την εξόφληση του οικείου λο­γαριασμού καταναλώσεως, ουδόλως παρέπεται ό­τι είναι δυνατόν να επακολουθεί,ως συνέπεια της μη καταβολής του τέλους και εν είδει κυρώσεως, η διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στον συνεπή ... καταναλωτή ... Τούτο δε, διότι η ε­πιδίωξη διασφάλισης της καταβολής νομίμως προβλεπομένης φορολογικής επιβαρύνσεως συνι­στά σκοπό θεμιτό μεν καθ εαυτόν, όμως άσχετο με το αντικείμενο της συμβάσεως παροχής ηλε­κτρικού ρεύματος ... Η δε κύρωση της διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος σε περί­πτωση μη καταβολής του επίμαχου τέλους αντί­κειται όχι μόνο στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και την αρχή της αναλογικότητας, αλλά επίσης και στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος...,διότι συ­νεπάγεται στέρηση κοινωνικού αγαθού ζωτικής σημασίας, ουσιώδους για την αξιοπρεπή, υπό τα σύγχρονα δεδομένα, διαβίωση του ανθρώπου ... Εξάλλου, το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, που εγγυάται την προστασία της αξίας του ανθρώπου, δεν εκφράζει μόνο ένα προστατευόμενο έννομο αγαθό, αλλά προεχόντως ένα οικουμενικό αν­θρώπινο δικαίωμα, το οποίο προστατεύεται όχι μόνο αυτοτελώς,δηλαδή ανεξάρτητα από άλλα διακριτά ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και κατά τρόπο απόλυτο, δηλαδή η προστασία που παρέχει δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε περιορισμό, σε α­ντίθεση με τα περισσότερα ανθρώπινα δικαιώμα­τα, στα οποία θέτει περιορισμούς η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Σ), υπό τον έλεγχο της οποίας όμως δεν υπόκειται η αξία του ανθρώπου.
Συνεπώς, οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται από την πολιτειακή εξουσία και προσβάλλει την αξία του ανθρώπου είναι αντισυνταγματικό, έστω και αν ο επιδιωκόμενος με αυτό σκοπός είναι θεμιτός ή το μέτρο είναι πρόσφορο και αναγκαίο για την επί­τευξη του.
Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα ισχυρίζε­ται ότι στο όνομα της εκδόθηκαν από την καθ ης προμηθεύτρια εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος οι σχετικοί λογαριασμοί ... του διαμερίσματος της που το χρησιμοποιεί σαν επαγγελματική στέγη, στην περιοχή ..., δομημένης επιφάνειας65,5 τ.μ. Οτι στις 17.1.2012 λήγει η προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού της ΔΕΗ, στον οποίο είναι εν­σωματωμένη η δεύτερη δόση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ύ­ψους 195ευρώ. Οτι στο λογαριασμό αυτό έχει ενσωματωθεί ως ανεξόφλητο ποσό και η πρώτη δόση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ποσού 195 ευρώ, και επειδή δεν πληρώθηκε υπάρχει στον λογαριασμό ειδοποίηση διακοπής, αν και έχει εξοφληθεί η αξία του καταναλωθέντος ρεύματος. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση συνιστάμενη στην επαπειλούμενη διακοπή της ηλεκτροδότησης του γραφείου της από την καθ ης λόγω μη κατα­βολής του ως άνω ποσού, ... [που] θα έχει δυσβά­στακτες συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματος της, ζητά, κατ εκτίμηση του δικογράφου,να λη­φθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως και ειδικότερα να απαγορευθεί προσωρινά στην καθ ης να προχωρήσει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης του άνω διαμε­ρίσματος της ένεκα οφειλής της από την επιβολή του ως άνω τέλους, για το λόγο ότι από την ενδε­χόμενη διακοπή της ηλεκτροδότησης του γραφεί­ου της... προσβάλλεται η προσωπικότητά της, α­φού τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η επαγγελματική της επιβίωση, προσβολή η οποία τυγχάνει παρά­νομη,καθώς το ίδιο το τέλος και κυρίως η διακο­πή της ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μη καταβο­λής του είναι αντισυνταγματικά...
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος ..., όλων των εγγράφων που προσκομί­ζονται και την εν γένει διαδικασία πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αι­τούσα είναι ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος 65,5 τ.μ., 1ου ορόφου, πολυκατοικίας κείμενης ... στην ..., το οποίο χρησιμοποιεί ως επαγγελματική στέ­γη. Στις20.10.2011 εκδόθηκε από τη ΔΕΗ ο υπ α­ριθ. ... λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος(α­ριθμός παροχής...) του ανωτέρω διαμερίσματος στο όνομα της, συνολικού ποσού343,20 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβανόταν και η πρώτη δόση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.,ποσού 195 ευρώ. Η αιτούσα κατέβα­λε την αξία του καταναλωθέντος ρεύματος και τα δημοτικά τέλη του λογαριασμού αυτού, χωρίς ό­μως να εξοφλήσει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.Στις 19.12.2011 εκδόθηκε από τη ΔΕΗ ο υπ αριθ. ... λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος (αριθμός παροχής ...) του ανωτέρω διαμερίσματος στο όνομα της, συνολι­κού ποσού 493,86 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμ­βάνεται και η δεύτερη δόση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., πο­σού 195 ευρώ. Επίσης, στον λογαριασμό αυτό έχει ενσωματωθεί ως ανεξόφλητο ποσό και η πρώτη δόση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ποσού 195 ευρώ. Επειδή, ό­πως προαναφέρθηκε, η πρώτη δόση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν είχε εξοφληθεί, υπάρχει στον λογαριασμό ει­δοποίηση διακοπής του ρεύματος. Πλην όμως πι­θανολογείται ότι εν προκειμένω η επικείμενη από την καθ ης διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακι­νήτου της αιτούσας, το οποίο αυτή χρησιμοποιεί ως επαγγελματική στέγη ..., με όρους,προϋποθέ­σεις και διαδικασία που ορίζονται εκτός του πε­ριεχομένου της σύμβασης που αυτή έχει καταρτίσει με την καταναλώτρια αιτούσα και περιγρά­φονται στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011, συνιστά κατάχρηση της πλεονεκτικής θέσης της έναντι της τελευταίας, αφού αιφνιδιάζει αυτήν, προβλέπο­ντας κύρωση για παράβαση που δεν συναρτάται, κατ αντικείμενο και σκοπό, με τη σύμβαση παρο­χής οικιακού ρεύματος, που οι διάδικοι έχουν κα­ταρτίσει. Το γεγονός ότι η επικείμενη αυτή ενέρ­γεια της καθ ης εδράζεται στην ανωτέρω διάταξη, από το περιεχόμενο της οποίας θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η καθ ης ενεργεί ως κατ εξου­σιοδότηση ή κατά παραχώρηση εισπρακτικό όρ­γανο του Δημοσίου, δεν σημαίνει ότι ιδρύεται α­πό την εν λόγω διάταξη υποχρέωση της καθ ης να ενεργήσει σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετι­κής εντολής του Δημοσίου, από τη στιγμή που η εντολή αυτή συνδέεται με κύρωση (διακοπή πα­ροχής ηλεκτρικού ρεύματος), η επιβολή ή μη της οποίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο περιεχό­μενο της σύμβασης ηλεκτροδότησης μεταξύ καθ ης και αιτούσας, στην κατάρτιση και λειτουργία της οποίας δεν επεμβαίνει το Δημόσιο. Σημειώνε­ται ότι η ανωτέρω διάταξη είναι αντισυνταγματι­κή, σύμφωνα και με την ως άνω νομική σκέψη (ΣτΕ 1972/2012), και η βάσει αυτής διακοπή του ρεύματος αποτελεί παράνομη προσβολή της προ­σωπικότητας της αιτούσας, η οποία δημιουργεί την ανάγκη προσωρινής ρύθμισης της κατάστα­σης. Κατ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γί­νει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και κατ ουσίαν, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και ειδικότερα να απαγορευθεί στην καθ ης να προ­χωρήσει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε βά­ρος της αναφερόμενης στο σκεπτικό ιδιοκτησίας της αιτούσας λόγω μη πληρωμής του ειδικού τέ­λους ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (...).