14/9/13

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΑΝΑΚΤΥΠΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, κ. Θεοχάρη:

- Ο φορολογούμενος που θέλει να αμφισβητήσει πράξη επιβολής φόρων και προστίμων, που εξέδωσαν σε βάρος του οι φορολογικές αρχές, δεν έχει πια το δικαίωμα απ' ευθείας προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια αλλά υποχρεούται να καταθέσει, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, «ενδικοφανή προσφυγή» ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης. Θα πρέπει δηλαδή υποχρεωτικά να ακολουθήσει μια διοικητική διαδικασία επανεξέτασης, στην οποία εμπλέκονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και όχι η δικαιοσύνη.

- Προϋπόθεση, για να θεωρηθεί έγκυρη η άσκηση της προσφυγής αυτής είναι να προκαταβάλει ο φορολογούμενος το 50% του συνολικού ποσού των πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Δείτε όλη την απόφαση παρακάτω

Φρένο» στις μαζικές προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια από τους φορολογούμενους που αμφισβητούν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν μετά από φορολογικό έλεγχο βάζει το υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη ενεργοποιούνται οι νέες διατάξεις του νόμου 4152/2013 με τις οποίες οι φορολογούμενοι υποχρεούνται στο εξής, πριν από τη προσφυγή στη δικαιοσύνη, να περάσουν πρώτα από μια νέα διοικητική διαδικασία επανεξέτασης της φορολογικής διαφοράς.

Συγκεκριμένα οφείλουν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και είτε να πληρώσουν άμεσα το 50% των αμφισβητούμενων ποσών είτε να ζητήσουν αναστολή πληρωμής της προκαταβολής αυτής, αφού προηγουμένως δηλώσουν όλα τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους και υποβάλουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής της συγκεκριμένης προκαταβολής.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από τις χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις αλλά και η άμεση είσπραξη σημαντικού τμήματος των αμφισβητούμενων πρόσθετων φόρων και προστίμων. Σημειώνεται ότι σήμερα «λιμνάζουν» στα δικαστήρια περίπου 115.000 υποθέσεις ενώ από τα 14,4 δισ. ευρώ που έχουν επιδικάσει τα δικαστήρια στα ταμεία του κράτους έχουν εισρεύσει μόλις 742,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Θεοχάρη:

- Ο φορολογούμενος που θέλει να αμφισβητήσει πράξη επιβολής φόρων και προστίμων, που εξέδωσαν σε βάρος του οι φορολογικές αρχές, δεν έχει πια το δικαίωμα απ' ευθείας προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια αλλά υποχρεούται να καταθέσει, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, «ενδικοφανή προσφυγή» ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης. Θα πρέπει δηλαδή υποχρεωτικά να ακολουθήσει μια διοικητική διαδικασία επανεξέτασης, στην οποία εμπλέκονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και όχι η δικαιοσύνη.

- Προϋπόθεση, για να θεωρηθεί έγκυρη η άσκηση της προσφυγής αυτής είναι να προκαταβάλει ο φορολογούμενος το 50% του συνολικού ποσού των πρόσθετων φόρων και προστίμων.

- Ο φορολογούμενος έχει, το δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή της καταβολής του 50% των αμφισβητούμενων ποσών υποβάλλοντας σχετικό αίτημα ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και επικαλούμενος τον κίνδυνο να υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη αν υποχρεωθεί να πληρώσει τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να συνυποβάλει στοιχεία που αποδεικνύουν τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης καθώς επίσης και μια αναλυτική υπεύθυνη δήλωση στην οποία οφείλει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση τη δική του, της συζύγου και των παιδιών του, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα πρέπει δηλαδή να δηλώσει το «παγκόσμιο» εισόδημα το δικό του και των λοιπών μελών της οικογένειάς του, καθώς επίσης και τα ακίνητα, τις καταθέσεις, τα ομόλογα, τις μετοχές και τις λοιπές τοποθετήσεις κεφαλαίων που έχουν ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του, εντός και εκτός Ελλάδος. Υποχρεούται επίσης να δηλώσει τα στοιχεία της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης όχι μόνο του τρέχοντος έτους αλλά και του προηγούμενου.

- Στην περιουσιακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθεί περιλαμβάνονται ιδίως τα ακίνητα, οι καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και οι δωρεές, οι μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομικής οντότητας και τα κινητά αντικείμενα αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση πρέπει να δηλωθεί από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Όσον αφορά τα ακίνητα, πρέπει να δηλωθεί και η αντικειμενική αξία τους.

- Σε περίπτωση που απορριφθούν οι ισχυρισμοί που έχει προβάλει ο φορολογούμενος μέσω της «ενδικοφανούς προσφυγής», έχει τότε το δικαίωμα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.