23/10/15

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Σχετικά με το Νόμο 3869/2010 (Κατσέλη)
O επαναπροσδιορισμός των δικασίμων θα γίνει σταδιακά, θα αφορά τις υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί για μετά το τέλος του 2018 .
Δυσκολεύει η πρόσβαση από εδώ και πέρα με την υποχρέωση προσκόμισης μαζί με την αίτηση ΟΛΩΝ των συνημμένων  παρακάτω εγγράφων .
Δεν επανυποβάλλονται οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις , αλλά υπάρχει η υποχρέωση επικαιροποίησης των οικονομικών στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων με την προσκόμιση 8 εγγράφων (που αναφέρονται παρακάτω). Αυτό θα γίνει για να δοθεί η δυνατότητα στις Τράπεζες να κάνουν αιτήματα μεταρρύθμισης των προσωρινών διαταγών, όπου τα οικονομικά στοιχεία έχουν μεταβληθεί .
Οι οφειλέτες που έχουν πάρει δικασίμους για μετά το έτος 2018 μπορούν και δεν υποχρεούνται να ζητήσουν νέα δικάσιμο, πιο σύντομη . 
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 8986/14.10.2015


1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου με άδεια διαμονής εάν πρόκειται για πολίτη ΕΕ ή τρίτης χώρας διαμένοντα μόνιμα στην Ελλάδα )

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Ε1 του έτους 2015  .
4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2015 .
5. Πρόσφατο Ε9 .
6. Καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων  ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015 .
7. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών (συνημμένο έντυπο αίτησης προς τράπεζες) με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 20ης Αυγούστου 2015 .
8. Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
( συνημμένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ) .
Πρέπει να προσκομισθούν προς επικαιροποίηση των ήδη εκκρεμών αιτήσεων στα οικεία Ειρηνοδικεία ,όπου τηρείται ο φάκελος μέχρι 15-2-2016 και να ληφθεί σχετική βεβαίωση. 
Οκτώβριος 2015