22/10/15

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μέχρι 31.12.2015 υπάρχει η δυνατότητα να ενταχτούν δανειολήπτες στο Ν. 3869/2013 (Νόμο Κατσέλη)
Όσοι θέλουν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τέλος του 2015 τα παρακάτω 15 δικαιολογητικά.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)
ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 7534/20.8.2015
 1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου με άδεια διαμονής εάν πρόκειται για πολίτη ΕΕ ή τρίτης χώρας διαμένοντα μόνιμα στην Ελλάδα )
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Ε1 των τελευταίων τριών οικονομικών ετών .
4. Εκκαθαριστικά Σημειώματα των τελευταίων τριών οικονομικών ετών .
5. Πρόσφατο Ε9 .
6. Καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων  ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
7. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών ( συνημμένο έντυπο αίτησης προς τράπεζες )
8. Αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων .
9. Έγγραφα που σας έχουν κοινοποιηθεί και αφορούν καταγγελίες συμβάσεων , διαταγές πληρωμής , εξώδικα κλπ.
10. Συμβόλαια απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα (αγοραπωλησίες , γονικές παροχές , αποδοχές κληρονομιάς κλπ )
Πιστοποιητικό βαρών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού γραφείου τουλάχιστον για την κύρια κατοικία .
11.Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύρια κατοικίας αιτούντος .
12. Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων .
13. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης .
14. Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας , βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ .
15. Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
( συνημμένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ) .
Σε περίπτωση που πρόκειται να ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο , Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Ν.Π.Δ.Δ. απαιτούνται σχετικές βεβαιώσεις οφειλών από την αρμόδια υπηρεσία που να αναφέρουν την ημερομηνία βεβαίωσης της κάθε οφειλής , το κεφάλαιο αυτής και τις τυχόν προσαυξήσεις , πρόστιμα κλπ..
Κατά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν γεγονότα και  ισχυρισμούς (πιστοποιητικά για θέματα υγείας , αποζημιώσεις απόλυσης ,ασφαλιστήρια συμβόλαια , έγγραφα ειδικών εξόδων διαβίωσης ) .
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/τη σύζυγο .
Εάν κάποιον ανήλικο τέκνο διαθέτει περιουσία (καταθέσεις , ακίνητα ) πρέπει να προσκομίζονται τα σχετικά έγγραφα .
Σεπτέμβριος 2015