27/6/12

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

Δείτε παρακάτω κείμενο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε αυτούσιο, είτε με τις κατάτλληλες για κάθε περίπτωση τροποποιήσεις αν έχετε διαφορά στο χρέος που η ΔΕΗ μετέφερε στην εφορία χρησιμοποιώντας χρήματα σας για το χαράτσι, ενώ εσείς τα προορίζατε για το ηλεκτρικό.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του ................................................................... του ...................  κατοίκου ..............................., οδός ........................ αρ. ...............                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ……………………………………………

Κύριοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε,

Στις ………………………κατέθεσα στην υπηρεσία σας δήλωση –γνωστοποίηση με συνημμένη απόδειξη καταβολής ποσού ................. ευρώ στην τράπεζα με την επωνυμία .................... Η δήλωσή μου αυτή --την οποία παραλάβατε- έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου …………………. Με τη δήλωση – γνωστοποίησή μου αυτή σας γνωστοποιούσα ότι το ποσό ………………...€ που κατέβαλα στις ………………………στην τράπεζα ..............……  για την εξόφληση του με αριθμό .............................λογαριασμού της ΔΕΗ για την  παροχή μου υπ. αριθμ. …………………………………………………………καταβλήθηκε αποκλειστικά και μόνον προς «εξόφληση της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος και των ποσών υπέρ δήμου-ΕΡΤ και ΜΟΝΟ και ΟΧΙ του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.» Ο προαναφερόμενος λογαριασμός με αριθμό ...................................... περιελάμβανε την ΠΡΩΤΗ δόση του ΕΕΤΗΔΕ ποσού ...................., την οποία και σας δήλωσα ρητά ότι αρνούμαι να καταβάλω.

Ακολούθως, στις ………………………κατέθεσα στην υπηρεσία σας δήλωση –γνωστοποίηση με συνημμένη απόδειξη καταβολής ποσού ................. ευρώ στην τράπεζα με την επωνυμία .................... Η δήλωσή μου αυτή --την οποία παραλάβατε- έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου …………………. Με τη δήλωση – γνωστοποίησή μου αυτή σας γνωστοποιούσα ότι το ποσό ………………...€ που κατέβαλα στις ………………………στην τράπεζα ..............……  για την εξόφληση του με αριθμό .............................λογαριασμού της ΔΕΗ για την  παροχή μου υπ. αριθμ. …………………………………………………………καταβλήθηκε αποκλειστικά και μόνον προς «εξόφληση της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος και των ποσών υπέρ δήμου-ΕΡΤ και ΜΟΝΟ και ΟΧΙ του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.» Ο προαναφερόμενος λογαριασμός με αριθμό ...................................... περιελάμβανε την ΔΕΥΤΕΡΗ δόση του ΕΕΤΗΔΕ ποσού ...................., την οποία και σας δήλωσα ρητά ότι αρνούμαι να καταβάλω.

Οι περιλαμβανόμενες στις ανωτέρω δηλώσεις-γνωστοποιήσεις μου αρνήσεις πληρωμής των ποσών της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΕΤΗΔΕ και οι δηλώσεις μου περί εξοφλήσεως ΜΟΝΟ της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν ρητές, σαφείς και κατηγορηματικές, διατυπώθηκαν δε σε 2 σημεία του κειμένου των δηλώσεων, έτσι ώστε κατά κανέναν τρόπο να μην μπορούν ούτε να παραγνωριστούν, ούτε να παρερμηνευθούν, ούτε να αμφισβητηθούν ως σαφείς δηλώσεις της βουλήσεώς μου. 

Παρά ταύτα, στις ………………..έλαβα τον με αριθμό .............................λογαριασμό της ΔΕΗ με τον οποίο μου γνωστοποιείτε ότι μεταφέρατε ως χρέος μου προς την ΔΟΥ  ποσό ………….€, που δεν αφορά το σύνολο του ΕΕΤΗΔΕ, και χρησιμοποιήσατε ποσό ……………………….€ για την πληρωμή ενός μέρους του ΕΕΤΗΔΕ.

Δηλαδή, με την πράξη σας αυτή ενεργήσατε αυθαίρετα, παράνομα και παράτυπα, παραβιάζοντας και σε αντίθεση με τη σαφή δήλωση βουλήσεώς μου που παραλάβατε, και χρησιμοποιήσατε το χρηματικό ποσό που σας είχα καταθέσει για την πληρωμή της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο προοριζόταν και για τον οποίο σας είχα εγγράφως ενημερώσει. Αποτέλεσμα αυτής της αυθαίρετης ενέργειάς σας είναι να εμφανίζεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ότι οφείλω αυτό το ποσό των …………………..€ στη ΔΕΗ.

Η ενέργεια σας αυτή συνιστά φυσικά ζημιά σε βάρος μου,

Επειδή αυθαίρετα και καταχρηστικά δημιουργεί (ενώ δεν υφίσταται ως τέτοια) οφειλή προς την ΔΕΗ για την αξία ηλεκτρικού ρεύματος.

Επειδή, συνεπεία της πλασματικής “οφειλής” που εσείς αυθαίρετα δημιουργήσατε σε βάρος μου προς τη ΔΕΗ, με την αυθαίρετη ενέργειά σας αυτή, απειλούμαι από τη ΔΕΗ με τη διακοπή της ηλεκτροδότησής μου, είναι βέβαιο ότι η θετική αλλά και αποθετική ζημία μου είναι προφανώς κατά πολύ μεγαλύτερες από το χρηματικό ποσό που φέρεται αυθαίρετα ως οφειλή.

Επειδή η ενέργειά σας αυτή -που απαιτώ να διορθωθεί αμέσως-- αποτελεί και ανισότιμη και επιλεκτική μεταχείριση σε σχέση με άλλους καταναλωτές για τους οποίους τηρήσατε τις υποχρεώσεις σας και επειδή δεν είναι νόμιμο να μην επιδεικνύετε την ίδια αντιμετώπιση προς τους καταναλωτές της ΔΕΗ.

Επειδή, ενώ είναι γνωστό σε εσάς ότι μόνον ποσά που “αντιστοιχούν στο ΕΕΤΗΔΕ” μπορούν να μεταφερθούν ως οφειλές στις ΔΟΥ, εσείς εντελώς αυθαίρετα τα ποσά που σας δήλωσα ότι καταβλήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την ΕΞΟΦΛΗΣΗ της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος τα παρουσιάσατε ως ποσά που αφορούν το ΕΕΤΗΔΕ, παρεμβαίνοντας έτσι ανεπίτρεπτα και χωρίς κανένα δικαίωμα, μη νόμιμα στη σχέση εμένα ως φορολογούμενου και της ΔΟΥ, δημιουργώντας πρόβλημα φορολογικής αταξίας.

Επειδή, οι χρηματικές καταβολές που έγιναν από εμένα για την πλήρη ΕΞΟΦΛΗΣΗ της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος συνεπάγονται την εξαφάνιση, την εξάλειψη της οφειλής μου προς την ΔΕΗ για την δαπάνη ηλεκτροδότησης του ακινήτου μου. 

Επειδή, τέλος, ο φορέας που είναι αρμόδιος για την είσπραξη των δόσεων του μη καταβληθέντος ΕΕΤΗΔΕ είναι οι ΔΟΥ και όχι εσείς, με την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται γι' αυτές από το νόμο και απορρέουν και από το χαρακτήρα του ΕΕΤΗΔΕ και συνεπάγονται διαφορετική μεταχείριση.

Επειδή τυχόν διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης της οικίας μου αποτελεί προφανή αντισυμβατική συμπεριφορά εκ μέρους σας και σε κάθε περίπτωση η διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης αποτελεί και προσβολή της προσωπικότητας μου, αφού προφανώς υπάρχει στην απειλούμενη αυτή διακοπή το στοιχείο του παρανόμου αυτής (δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν οφείλω την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος) και σε κάθε περίπτωση η απειλή της διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως της οικίας μου θα ασκηθεί καταχρηστικά, αφού υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.Απαιτώ και αναμένω την επίλυση του προβλήματος και επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Αθήνα,………………………………

                       Ο/Η ενιστάμενος/ηΟνοματεπώνυμο…........…………………………….

Διεύθυνση….............………………………………..

Τηλ. επικοινωνίας…………………………………..