21/9/14

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΦΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Στα παρακάτω κείμενα και συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες και τα έγγραφα που καλύπτουν σύμφωνα με το ΔΣΑ όσους έχουν οικονομική αδυνμία να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ, ώστε να προσφύγουν χωρίς την καταβολή χρημάτων, για την απαλλαγή από την καταβολή του.

http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CF%83%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CF%86%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%8C%CF%83%CE%BF

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  http://www.dsa.gr/sites/default/files/press_releases/attached/teliko_keimeno_dsa_-_odigos_endikofanoys_prosfygis.pdf

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΤΟΥ ΑΡ. 63 ΤΟΥ Ν. 4174/2013

Του ______________ (όνομα) _____________ (επώνυμο) του _______________ (πατρώνυμο), κατοίκου __________________________________________ (διεύθυνση), με Α.Φ.Μ.                             (α)

ΚΑΤΑ

της πράξης  διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ που εκδόθηκε επί της δήλωσης φόρου ΕΝΦΙΑ  2014  με στοιχεία  ________________  (αριθμό δήλωσης,  ειδοποίησης και αριθμό χρηματικού καταλόγου) (β)

Του Προϊσταμένου  της Δ.Ο.Υ. ______________________  (γ)


****************

Η περιουσία (κεφάλαιο) περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων, τα οποία δύνανται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78§1 του Συντάγματος, να αποτελέσουν αντικείμενο του φόρου. Περαιτέρω, όμως, η φορολόγηση, που πραγματοποιείται με αντικείμενο την περιουσία, πρέπει να ανταποκρίνεται στη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, όπως υπαγορεύουν οι διατάξεις του άρθρου 4§§1,5 του Συντάγματος. Οι θεμελιώδεις για τη φορολογία συνταγματικές διατάξεις των ανωτέρω άρθρων (78§1 και 4§§1,5) πρέπει, ασφαλώς, να εφαρμόζονται συνδυαστικώς, κατά τρόπο, ώστε η φορολόγηση ενός νομίμως αποτελούντος αντικείμενο του φόρου στοιχείου να μην εξικνείται μέχρι του σημείου εκείνου, που υπερβαίνει τη φοροδοτική ικανότητα του υποκειμένου στον φόρο.

Ο φόρος, ως χρηματική παροχή, καταβάλλεται διά των χρηματικών διαθεσίμων του φορολογουμένου, ήτοι απαιτεί την αντίστοιχη ύπαρξη ρευστότητας από μέρους του. Κατά συνέπεια, η φοροδοτική ικανότητα νοείται ως οικονομική δυνατότητα καλύψεως του ποσού, το οποίο συνιστά τη φορολογική επιβάρυνση, με αποτέλεσμα να συνδέεται αναγκαίως με τη χρηματική επάρκεια του φορολογουμένου. Ως εκ τούτου, η φοροδοτική ικανότητα αξιολογείται, σε κάθε περίπτωση, με εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή κρίνεται με βάση την παραγωγή από μέρους του φορολογουμένου εισοδημάτων επαρκών, ώστε δι’ αυτών να ικανοποιεί και τις – φύσει χρηματικού χαρακτήρα – φορολογικές υποχρεώσεις του και, παραλλήλως, να του απομένει κι ένα εισόδημα επαρκές για την αξιοπρεπή διαβίωσή του.

Τα προαναφερθέντα, αναγόμενα στο πεδίο της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας, άγουν στο συμπέρασμα ότι, για τον προσδιορισμό της φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας, δεν αρκεί η διαπίστωση της αξίας της, η οποία, άλλωστε, είναι μέγεθος ευμετάβλητο, διαμορφούμενο υπό τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Αντιθέτως, απαιτείται η συνεκτίμηση της πραγματικής οικονομικής δυνατότητας του ιδιοκτήτη, δηλαδή η εισοδηματική του κατάσταση, που του αποφέρει και την αντίστοιχη ρευστότητα, αναγκαία για την καταβολή του χρηματικού ποσού του φόρου. Μόνη η διατήρηση ακίνητης περιουσίας, όποια και αν είναι η αξία της, δεν αρκεί για να τεκμηριώσει φοροδοτική ικανότητα, εφ’ όσον δεν διαπιστώνεται ανάλογη οικονομική δυνατότητα, ήτοι τέτοια παραγωγή εισοδήματος για τον φορολογούμενο, η οποία να επαρκεί για την κάλυψη των φορολογικών επιβαρύνσεων, που αποδίδονται στην ακίνητη αυτή περιουσία. Περιουσία οποιουδήποτε ύψους, η οποία δεν παράγει εισόδημα, δεν επιτρέπει την εξασφάλιση του μέσου, διά του οποίου θα καταβληθεί ο επιβαλλόμενος λόγω αυτής φόρος.

Η εξέταση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών με βάση εισοδηματικά κριτήρια δεν πρέπει να περιορίζεται στο επίπεδο της συγκρίσεως των εισοδημάτων, που παράγονται από το αντικείμενο του φόρου, και του ποσού φόρου, που επιβάλλεται στο αντικείμενο αυτό, αλλά να επεκτείνεται στη γενική αξιολόγηση και εκτίμηση αφενός του συνολικώς παραγομένου εισοδήματος του φορολογουμένου από όλες τις πηγές και αφετέρου της συνολικής φορολογικής πιέσεως (επιβαρύνσεως), που υφίσταται αυτός. Η έλλειψη επαρκών εισοδημάτων από κάθε πηγή, τα οποία να καθιστούν δυνατή την καταβολή του συνολικού ποσού των πάσης φύσεως φόρων και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων, που καταλογίζονται σε έναν πολίτη, αποτυπώνει την έλλειψη σχετικής φοροδοτικής ικανότητας. Θα πρέπει, μάλιστα, τα εισοδήματα αυτά όχι μόνο να επαρκούν για την καταβολή των φόρων, αλλά και ένα σημαντικό τμήμα αυτών να απομένει εις χείρας του φορολογουμένου, κατ’ επιταγή και της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5 Συντ.).

Συναφώς το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης, με μια απόφαση που εξέδωσε στις 22 Ιουνίου 1995 (BVerfGE, 93, 121), έκρινε ότι ο φόρος επί της κατοχής της περιουσίας δεν μπορεί να καθιερώνεται παρά στο μέτρο που, από τη συνύπαρξή του με τους άλλους υφισταμένους φόρους, αφήνει άθικτη την ουσία της περιουσίας και μπορεί να καταβάλλεται ετησίως χάρη στα εισοδήματα, τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία αυτή.
Ομοίως, το Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο (Conseil Constitutionnel), με μια απόφαση, που εξέδωσε στις 29 Δεκεμβρίου 1998 (no 98-405 DC), σχετικά με τον γαλλικό φόρο αλληλεγγύης επί της περιουσίας (Impôt de Solidarité sur la Fortune), ο οποίος, σημειωτέον, επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας και όχι μόνον στην ακίνητη ιδιοκτησία, έκρινε ότι ο φόρος αλληλεγγύης επί της περιουσίας αποτελεί φόρο επί της κατοχής της περιουσίας, καταβλητέο διά των εισοδημάτων, που παράγει αυτή. Για να είναι η φορολόγηση της περιουσίας συνταγματικώς ανεκτή, θα πρέπει η κατοχή της να συνδέεται και με παραγωγή εισοδήματος.

Επειδή εν προκειμένω η περιουσιακή μου κατάσταση συνίσταται στα εξής:  
(παρατήρηση 1) _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ (δ)
Επειδή το ποσό των εισοδημάτων μου, όπως αυτό δηλώθηκε στην φορολογική μου δήλωση για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) , ανέρχεται σε  ______________________________ (ε) ευρώ .
Επειδή στο πρόσωπό μου ή στο πρόσωπο της οικογένειάς μου συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως ειδικότερα αναφέρεται (Παρατήρηση 2): ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (στ)
Επειδή το ετήσιο μου εισόδημα  έχει ήδη δαπανηθεί  ως εξής (Παρατήρηση 3):
Α) Λογαριασμοί  ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,  τηλέφωνο  _________________________
Β)Για τρόφιμα κατ’ εκτίμηση ________________________________
Γ) Για έξοδα στέγασης (νοίκι ή στεγαστικό δάνειο) ________________________
Δ) Για ιατρικές δαπάνες  _______________________________________________(ζ)
Επειδή  επομένως δεν διαθέτω φοροδοτική ικανότητα ώστε να μπορώ να συνεισφέρω στα κοινά βάρη χωρίς να κινδυνεύσει κάποιο από τα απαραίτητα για την διαβίωσή στοιχεία όπως η στέγαση, η διατροφή ή η υγεία μου
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ζητώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 παρ. 5  του Συντάγματος να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα και να αναγνωριστεί ότι δεν διαθέτω φοροδοτική ικανότητα για το τρέχον οικονομικό έτος ή να αναπροσαρμοστεί η φορολογική  μου υποχρέωση ανάλογα με τις πραγματικές οικονομικές μου δυνάμεις
Ειδικότερα ζητώ να αναγνωριστεί ότι δεν διαθέτω φοροδοτική ικανότητα
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Ειδικότερα ζητώ να αναγνωριστεί ότι το ποσό που μπορώ να καταβάλλω ανάλογα με τις οικονονομικές μου δυνάμεις ανέρχεται στο ποσό των ________ ευρώ[1].
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (η)
[1] Όποιο ποσό κρίνει ο ίδιος ο φορολογούμενος ότι μπορεί να διαθέσει βάσει των οικονομικών του δυνάμεων.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  ………………………


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΙΑΣ (ΑΡ. 276 Α  ν. 2717/1999)


Τ_   _____________________  του ____________, κατοίκου _________________,  με Α.Φ.Μ ___________ και Δ.Ο.Υ. ____________________ (α)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΚΑΤΑ

Της σιωπηρής απόρριψης της από ____________________  ενδικοφανούς προσφυγής μου με αριθμό πρωτοκόλλου ______________ (β)  (ΑΝ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Της ρητής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής μου με στοιχεία  _________________________ (γ) (ΑΝ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΗ)

ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κατά  της πράξης  διοικητικού προσδιορισμού φόρου 2014 με στοιχεία  ______________, (αριθμό δήλωσης,  ειδοποίησης και αριθμό χρηματικού καταλόγου) (β).

**********Επειδή η περιουσιακή μου κατάσταση συνίσταται στα εξής:  
(παρατήρηση 1) _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ (δ)
Επειδή το ποσό των εισοδημάτων μου, όπως αυτό δηλώθηκε στην φορολογική μου δήλωση για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) , ανέρχεται σε  ______________________________  (ε) ευρώ .
Επειδή στο πρόσωπό μου ή στο πρόσωπο της οικογένειάς μου συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως ειδικότερα αναφέρεται (Παρατήρηση 2): ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (στ)
Επειδή το ετήσιο μου εισόδημα  έχει ήδη δαπανηθεί  ως εξής (Παρατήρηση 3):
   Α) Λογαριασμοί  ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,  τηλέφωνο  _________________________
   Β) Για τρόφιμα κατ’ εκτίμηση ________________________________
   Γ) Για έξοδα στέγασης (νοίκι ή στεγαστικό δάνειο) ________________________
   Δ) Για ιατρικές δαπάνες  _______________________________________________ (ζ)
Επειδή  από τα παραπάνω προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει  υφίσταται κίνδυνος περιορισμού  των απαραίτητων μέσων για την διατροφή του ιδίου και της οικογένειάς μου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να απαλλαγώ από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση της παραπάνω προσφυγής όπως ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 276 του Ν. 2717/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4284/2014.
Να διοριστεί με πράξη του δικαστηρίου σας Δικηγόρος, Δικαστικός Επιμελητής και Συμβολαιογράφος οι οποίοι θα αναλάβουν την υποχρέωση να διενεργήσουν τις απαραίτητες για τα συμφέροντά μου διαδικαστικές πράξεις για την άσκηση φορολογικής προσφυγής κατά των πράξεων της διοίκησης που αναφέρονται ανωτέρω.
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (η)