9/11/11

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

(αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α)
Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

Τα ηλεκτροδοτημένα ακίνητα που αφορούν οικιακή ή εμπορική χρήση και υπάγονται στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2130/93, την 17/9/2011. Ο προσδιορισμός της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο του Κωδικού Χρήσης Τιμολογίου που υπάρχει καταχωρημένος στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ κατά την 17/9/11. Αλλαγή χρήσης που πραγματοποιήθηκε μετά την 17/9/11 δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του 2011.

Μόνον η ΔΕΗ χρεώνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

Όχι, όλοι οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συνεισπράττουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε μέσω των λογαριασμών ρεύματος των πελατών που εκπροσωπούν και να το αποδίδουν στη συνέχεια στο Ελληνικό Δημόσιο. Μάλιστα στην περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν εξοφλήσει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στο σύνολό του, δεν μπορεί να αλλάξει Προμηθευτή.

Πως υπολογίζεται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

 

«Τετραγωνικά μέτρα Χ Συντελεστή Ειδικού Τέλους Χ Συντελεστή προσαύξησης»
Τετραγωνικά μέτρα: Λαμβάνονται αυτά που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας κατά την 17/9/11.

Σημείωση: Τα στοιχεία υπολογισμού, εμβαδόν δομημένης επιφάνειας, τιμή ζώνης και παλαιότητα ακινήτου, λαμβάνονται υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί από τους αρμόδιους Δήμους και καταχωρηθεί στη βάση του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ μέχρι την 17/9/11.
Στην περίπτωση που στη βάση δεν αναγράφεται ημερομηνία κατασκευής, τότε ο συντελεστή παλαιότητας είναι «1».
Στην περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους είναι σαφώς δυσανάλογα (τουλάχιστον υπερδιπλάσια) αυτών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών (ΔΤ), τότε, στους υπολογισμούς του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε θα λαμβάνονται υπόψη αυτά που αναγράφονται για τα δημοτικά τέλη.


Πως θα εισπραχθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε για το έτος 2011;

Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε για το έτος 2011 θα συνεισπραχθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις με τους λογαριασμούς ρεύματος που θα εκδοθούν από τον Οκτώβριο 2011 μέχρι τον Ιανουάριο 2012.

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

Σύμφωνα με το Ν.4021/11 η ΔΕΗ ή ο εναλλακτικός Προμηθευτής είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν τη διακοπή του ρεύματος, εντός 40 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού. Μετά τη διακοπή του ρεύματος και εφόσον δεν εξοφληθεί το υπόψη τέλος εντός 20 ημερών, τότε διαγράφεται η απαίτηση από τον πελάτη-υπόχρεο σε ότι αφορά το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε και ενημερώνεται το Ελληνικό Δημόσιο σχετικά με την οφειλή, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων.
Η επανασύνδεση του ρεύματος μετά τη διαγραφή της απαίτησης δεν μπορεί να γίνει εάν δεν προσκομισθεί βεβαίωση εξόφλησης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η ίδια βεβαίωση απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή.

Ποιοι εξαιρούνται του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

Τα ακίνητα που ανήκουν:

στο ελληνικό δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις

σε θρησκευτικά νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να επιτελούν λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο

σε νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών

σε νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση αθλητικών σκοπών

σε ξένα κράτη και χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας

Επίσης:

οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και κάμπινγκ) ως κοινόχρηστοι χώροι λογίζονται αποκλειστικά οι χώροι προσέλευσης υποδοχής και υγιεινής. Για τους χώρους αυτούς η ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια μειώνεται κατά 35%.τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα (με απόφαση του αρμόδιου υπουργού) και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα

οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων

τα ακίνητα που έχουν αποκλειστική γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική και οι καταναλώσεις τους τιμολογούνται με τα αντίστοιχα τιμολόγια γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης.

ευπαθείς ομάδες υπό προϋποθέσεις (ερωτ. 7 & 8).


Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες που απαλλάσσονται του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;


Μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ή στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής εργασίας, ή στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερησίων εφημερίδων ή τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή

Άνεργοι που επιδοτήθηκαν (λόγω τακτικής επιδότησης) από τους παραπάνω φορείς ή λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ρεύματος

Προϋποθέσεις:

Το ακίνητο να χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση από τον άνεργο και να έχει την κυριότητα ή την επικαρπία του

Το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους υποβολής του τέλους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 4.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου (με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008) να μην υπερβαίνει τα 150.000€, προσαυξημένη κατά 10.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο

Το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο να μην βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000€/τμ

Η απαλλαγή δεν ισχύει για το πλέον των 120τμ εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τμ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200τμ.

Σημείωση:
Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου κατά 100% τότε η απαλλαγή παρέχεται για το ποσοστό του.

Ποιες ευπαθείς ομάδες χρεώνονται το μειωμένο συντελεστή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε 0,5€/τμ;


Πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα τους βαρύνουν φορολογικά κατά το οικονομικό έτος 2011 και το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, είναι μέχρι 30.000€ ή

Πρόσωπο που είναι το ίδιο ή άτομο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

(ΚΕΦ), ανάπηρο κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της παραγ.5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Προϋποθέσεις:

Το ακίνητο να χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση από τον δικαιούχο και να έχει την κυριότητα ή επικαρπία του

Η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου (με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008) να μην υπερβαίνει τις 150.000€, προσαυξημένη κατά 10.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο

Το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο να μην βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000€/τμ

Η απαλλαγή δεν ισχύει για το πλέον των 120τμ εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τμ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200τμ.

Σημείωση:
Αν ο δικαιούχος του μειωμένου συντελεστή δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου κατά 100% τότε ο μειωμένος συντελεστής παρέχεται για το ποσοστό του.

Η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ισχύει για όλα τα ακίνητα των ευπαθών ομάδων;

Η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ισχύει μόνον για το ακίνητο που ιδιοκατοικείται και όχι για όλα τα ακίνητα του δικαιούχου. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής ισχύει για την κύρια κατοικία του.

Τι ισχύει για το sms που ανακοινώθηκε για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε και πως θα ενημερωθώ;

Εάν κάποιος θεωρεί ότι ανήκει στις ευπαθείς ομάδες που απαλλάσσονται του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ή χρεώνονται το μειωμένο συντελεστή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε θα έπρεπε να υποβάλει αίτηση με γραπτό μήνυμα (sms) μέσω κινητής τηλεφωνίας στο 54160 μέχρι 2/10/11 αναγράφοντας:
ΕΤΑ (κενό) ΑΦΜ (κενό) ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (8ψήφιο)
Σημείωση: Το όνομα της παροχής ρεύματος δεν παίζει ρόλο εάν είναι στο όνομα του δικαιούχου ή όχι.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία θα απαντήσει μέσω sms είτε ότι η αίτηση έγινε δεκτή είτε ότι απορρίφθηκε. Για όσους οι αιτήσεις τους έγιναν δεκτές η ΓΓΠΣ ενημερώνει ηλεκτρονικά το Διαχειριστή του Δικτύου.
Το κόστος του μηνύματος είναι 0,1107€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Επισημαίνεται ότι το κόστος του μηνύματος αίτησης καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων και ότι ο φορολογούμενος δεν έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη χρήση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται αντίστοιχα και για τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.

Εάν θεωρώ ότι τα στοιχεία του sms δεν είναι αρκετά ώστε να ενταχθώ στις ευπαθείς ομάδες του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε που πρέπει να απευθυνθώ;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην σχετική διευκρινιστική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 2).

Μέχρι πότε μπορώ να στείλω το sms και τι θα συμβεί εάν το στείλω αργότερα;

Η αίτηση θα έπρεπε να υποβληθεί άμεσα, μέχρι 2/10/11. Για όσους υποβάλουν εκπρόθεσμα την αίτηση, μέχρι 30/11/11 και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, τότε η απαλλαγή ή η έκπτωση θα ληφθεί υπόψη στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος που θα εκδοθεί μετά την έγκριση της αίτησης. Τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε, θα συμψηφιστεί στους επόμενους λογαριασμούς ρεύματος.

Δεν χρεώνομαι ΤΑΠ στο λογαριασμό ρεύματος και το ακίνητό μου δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις. Πως θα χρεωθώ;

Για ακίνητα που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης και εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή από το τέλος του ΤΑΠ, για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε λαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, με συντελεστή ειδικού τέλους «3» και συντελεστή παλαιότητας «1». Όταν δεν υπάρχουν καταχωρημένα ούτε τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, τότε για τον υπολογισμό λαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.

Εάν τα στοιχεία υπολογισμού του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε είναι λάθος που θα πρέπει να απευθυνθώ για τη διόρθωσή τους; Τα νέα στοιχεία θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του τέλους;

Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε λαμβάνονται υπόψη το εμβαδόν του ακινήτου (τμ), η τιμή ζώνης και η παλαιότητα (έτος κατασκευής),
όπως αυτά ήταν καταχωρημένα στη βάση του Διαχειριστή Δικτύου την 17/9/11. Για οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με αυτά θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Δήμο προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Στη συνέχεια, εφόσον τροποποιηθούν τα στοιχεία, ο Δήμος θα ενημερώσει τη ΔΕΗ μέσω ηλεκτρονικού αρχείου ή θα εκδώσει σχετικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στη ΔΕΗ, ώστε να καταχωρηθούν τα νέα αυτά στοιχεία. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε έτους 2011 δεν θα ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία, αλλά αυτά που ήταν καταχωρημένα κατά την 17/9/11. Για οποιαδήποτε άλλη διαφωνία ως προς τη χρέωση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Χρεώθηκα με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στο λογαριασμό ρεύματος ενώ δεν έπρεπε. Τι πρέπει να κάνω για να απαλλαγώ; Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσω;

Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με το λογαριασμό ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου να υποβάλει αίτηση επιστροφής του τέλους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο της αίτησης (βάσει των στοιχείων της ΓΓΠΣ), εάν αυτή γίνει δεκτή, το τυχόν επιπλέον ποσό επιστρέφεται μέσω Δ.Ο.Υ. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται για κάθε λογαριασμό ρεύματος που περιλαμβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Εάν η αίτηση απορριφθεί θα γίνει ενημέρωση του υπόχρεου από τη Δ.Ο.Υ.
Βασικά Δικαιολογητικά:

Αντίγραφο του εξοφλημένου λογαριασμού

Δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα ή εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή συμβόλαιο απόκτησης ακινήτου μετά την 1/1/2008 για τα φυσικά πρόσωπα


Ποιος επιβαρύνεται του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής;

Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με το λογαριασμό ρεύματος. Εάν ο χρήστης είναι μισθωτής, θα συμψηφίζει το ποσό που έχει καταβάλλει για Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε με τα οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

Έχω Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Θα έχω μειωμένη χρέωση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν ταυτίζονται με αυτούς που έχουν τη μειωμένη χρέωση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Επιπλέον το ΚΟΤ σχετίζεται με αυτόν που κάνει χρήση του ακινήτου, ενώ το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε με τον ιδιοκτήτη του (κύριο ή επικαρπωτή).