20/11/11

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Του ............................. ....................................., κατοίκου ......................, οδός ...........................................
ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην  Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
**************************************

Με βάση τη μεταξύ μας σύμβαση είμαι πελάτης της εταιρίας σας, με αριθμό παροχής ................................ Στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης, η Εταιρία σας την .............................  εξέδωσε  το με αριθμό ......................λογαριασμό «Ηλεκτρικού Ρεύματος, Δήμου και ΕΡΤ» περιόδου κατανάλωσης από .......... έως ..............
Στον λογαριασμό αυτό, συμπεριλαμβάνεται και το Έκτακτο  Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που θεσπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.   4021/2011, η υποχρέωση πληρωμής του οποίου δεν περιλαμβάνεται στη μεταξύ μας σύμβαση και το οποίο αδυνατώ να εξοφλήσω.
Σε περίπτωση που η εταιρία σας προχωρήσει στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στον παραπάνω αναφερόμενο αριθμό παροχής, σας γνωστοποιώ ότι, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου και ιδίως του δικαιώματός μου για αποζημίωσή μου από πρόκληση, λόγω διακοπής της παροχής ηλεκτρικού, οποιασδήποτε ζημιάς, θετικής και αποθετικής, και περιουσιακής ή ηθικής μου βλάβης.

Ο Δηλών

(Υπογραφή και ονοματεπώνυμο)
Στις .............................. κατέθεσα στην Τράπεζα .....................................το ποσό των .............................................. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του ρεύματος που κατανάλωσα (πλέον ΦΠΑ) για την περίοδο που αναφέρεται στον παραπάνω λογαριασμό, τα δημοτικά τέλη, τα τέλη ακίνητης περιουσίας και το τέλος της ΕΡΤ. Σας διαβιβάζω, δε, την υπ΄αριθμόν ............................... απόδειξη είσπραξης της τράπεζας..................